POLAND DAILY SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie

Warszawa, 27.05.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Poland Daily Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 63 lok.43, 02-056 Warszawa KRS: 0000751656 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, opłaconym w całości, REGON: 381479763, NIP: 7010871912  niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.        

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

7. Zmiana statutu Spółki poprzez:

a) po § 12 dopisanie  § 12a w brzmieniu:

㤠12a

1. W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty albo też innych okoliczności uzasadniających potrzebę wymiany dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, takich jak wydanie akcji nieważnej lub o błędnej treści, Spółka wydaje uprawnionemu duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, po umorzeniu zniszczonych lub utraconych akcji.

2. Ustala się następującą procedurę umarzania w celu odtworzenia zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę:

1) Akcjonariusz ma prawo zwrócenia się z wnioskiem do Spółki o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który uległ zniszczeniu lub został utracony. Akcjonariusz powinien wskazać, że jest uprawniony do uzyskania duplikatu tego dokumentu.

2) Po otrzymaniu wniosku, dotyczącego utraty lub zniszczenia akcji, Spółka ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby roszczące sobie prawa do zniszczonych lub utraconych akcji okazały je Spółce przed upływem miesiąca od daty ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw.

3) Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji imiennej zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji.

4) Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji, ani nie zgłosi sprzeciwu, Spółka umorzy dokument akcji i wyda duplikat.”;

b) po § 13 dopisanie  § 13a w brzmieniu:

㤠13a.

Wszelkie koszty zmiany informacji o akcjonariuszu podlegające odnotowaniu w domu maklerskim ponosi akcjonariusz nabywający akcje lub którego dotyczy wpis, chyba że Zarząd zwolni akcjonariusza od ponoszenia tego obowiązku. Nie dotyczy to pierwotnego zgłoszenia zdematerializowanych akcji do domu maklerskiego,.”

c) oraz § 13b w brzmieniu:

㤠13b

Zarząd Spółki może zdecydować o samodzielnym wypłacaniu dywidendy bez pośrednictwa domu maklerskiego.”

8. Przedstawienie i rozpatrzenie:       

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018-2019;

2) sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018-2019;

3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za lata 2018-2019.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2018-2019; sprawozdania finansowego Spółki  za lata 2018-2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za  lata 2018-2019.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za lata 2018-2019;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  lata 2018-2019;

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za  lata 2018-2019;

4) pokrycia straty Spółki wykazanej za  lata 2018-2019;

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za lata 2018-2019;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  za lata 2018-2019.

  1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UWAGA!      

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55 (siedziba Telewizji Republiki S.A.).

 

                                                                             Prezes Zarządu

 

                                                                          Tomasz Sakiewicz


POLAND DAILY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie przy ul. Filtrowej 63/43, 02-056 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000751656, NIP 7010871912, REGON 381479763, zwanej dalej PD o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, opłacone w 1/4.


Adres siedziby:
Filtrowa 63 / 43
02-056 Warszawa,
Polska

Tel. 22 2902958 wew. *

Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000751656
NIP 7010871912 REGON 381479763


Sposób reprezentacji
W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

PREZES ZARZĄDU Tomasz Józef Sakiewicz
Od 3 października 2018 r.

WICEPREZES ZARZĄDU  Jarosław Zdzisław Kołodziejczyk
Od 3 października 2018 r.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Piotr Kwiecień
Od 3 października 2018 r.
Katarzyna Hejke
Od 3 października 2018 r.
Dariusz Tadeusz Szymański
Od 3 października 2018 r.
Piotr Łukasz Hofman
Od 3 października 2018 r.

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:


Przedmiot pozostałej działalności